இரண்டாந் திருமொழி

(2392)

வாழ்த்துகவாய் காண்ககண் கேட்க செவிமகுடம்

தாழ்த்து வணங்குமின்கள் தண்மலரால், - சூழ்த்த

துழாய்மன்னும் நீண்முடியென் தொல்லைமால் தன்னை

வழாவண்கை கூப்பி மதித்து.

விளக்க உரை

(2393)

மதித்தாய்போய் நான்கின் மதியார்போய் வீழ

மதித்தாய் மதிகோள் விடுத்தாய், - மதித் தாய்

மடுகிடந்த மாமுதலை கோள்விடுப்பான், ஆழி

விடற்கிரண்டும் போயிரண்டின் வீடு.

விளக்க உரை

(2394)

வீடாக்கும் பெற்றி யறியாது மெய்வருத்திக்

கூடாக்கு நின்றுண்டு கொண்டுழல்வீர், - வீடாக்கும்

மெய்ப்பொருள்தான் வேத முதற்ப்பொருள்தான், விண்ணவர்க்கு

நற்பொருள்தான் நாரா யணன்.

விளக்க உரை

(2395)

நாரா யணனென்னை யாளி, நரகத்துச்

சேராமல் காக்கும் திருமால்தன் - பேரான

பேசப் பெறாத பிணச்சமயர் பேசக்கேட்டு

ஆசைப்பட் டாழ்வார் பலர்.

விளக்க உரை

(2396)

பலர்த்தேவ ரேத்தப் படிகடந்தான் பாதம்

மலரேற விட்டிறைஞ்சி வாழ்த்த - வலராகில்

மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே வருங்கண்டீர்

நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை.

விளக்க உரை

(2397)

நிலைமன்னும் என்னெஞ்சம் அந்நான்று, தேவர்

தலைமன்னர் தாமேமாற் றாக, - பலர்மன்னர்

போர்மாள வெங்கதிரோன் மாயப் பொழில்மறைய

தேராழி யால்மறைத்தா ரால்.

விளக்க உரை

(2398)

ஆல நிழற்கீழ் அறநெறியை நால்வர்க்கு

மேலை யுகத்துரைத்தான் மெய்த்தவத்தோன்,- ஞாலம்

அளந்தானை யாழிக் கிடந்தானை, ஆல்மேல்

வளர்ந்தானைத் தான்வணங்கு மாறு.

விளக்க உரை

(2399)

மாறாய தானவனை வள்ளுகிரால் மார்விரண்டு

கூறாகக் கீறிய கோளரியை, - வேறாக

ஏத்தி யிருப்பாரை வெல்லுமே, மற்றவரைச்

சார்த்தி யிருப்பார் தவம்.

விளக்க உரை

(2400)

தவம்செய்து நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை

அவம்செய்த ஆழியா யன்றே,- உவந்தெம்மைக்

காப்பாய்நீ காப்பதனை யாவாய்நீ, வைகுந்தம்

ஈப்பாயு மெவ்வுயிர்க்கும் நீ.

விளக்க உரை

(2401)

நீயே யுலகெலாம் நின்னருளே நிற்பனவும்

நீயே தவத்தேவ தேவனும் - நீயே

எரிசுடரும் மால்வரையும் எண்டிசையும், அண்டத்

திருசுடரு மாய இவை,

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain