எட்டாந் திருமொழி

(2352)

களிறு முகில்குத்தக் கையெடுத் தோடி,

ஒளிறு மருப்பொசிகை யாளி, - பிளிறி

விழ,கொன்று நின்றதிரும் வேங்கடமே, மேனாள்

குழக்கன்று கொண்டெறிந்தான் குன்று.

விளக்க உரை

(2353)

குன்றொன்றி னாய குறமகளிர் கோல்வ ளைக்கை,

சென்று விளையாடும் தீங்கழைபோய், - வென்று

விளங்குமதி கோள்விடுக்கும் வேங்கடமே,

மேலை இளங்குமரர் கோமான் இடம்.

விளக்க உரை

(2354)

இடம்வலம் ஏழ் பூண்ட இரவித்தே ரோட்டி,

வடமுக வேங்கடத்து மன்னும், - குடம்நயந்த

கூத்தனாய் நின்றான் குரைகழலே கூறுவதே,

நாத்தன்னா லுள்ள நலம்.

விளக்க உரை

(2355)

நலமே வலிதுகொல் நஞ்சூட்டு வன்பேய்,

நிலமே புரண்டு போய் வீழ , - சலமேதான்

வெங்கொங்கை யுண்டானை மீட்டாய்ச்சி யூட்டுவான்,

தன்கொங்கை வாய்வைத்தாள் சார்ந்து.

விளக்க உரை

(2356)

சார்ந்தகடு தேய்ப்பத் தடாவியகோட் டுச்சிவாய்

ஊர்ந்தியங்கும் வெண்மதியி னொண்முயலை, - சேர்ந்து

சினவேங்கை பார்க்கும் திருமலையே, ஆயன்

புனவேங்கை நாறும் பொருப்பு.

விளக்க உரை

(2357)

பொருப்பிடையே நின்றும் புனல்குளித்தும், ஐந்து

நெருப்பிடையே நிற்கவும்நீர் வேண்டா - விருப்புடைய

வெஃகாவே சேர்ந்தானை மெய்ம்மலர்தூய்க் கைதொழுதால்,

அஃகாவே தீவினைகள் ஆய்ந்து.

விளக்க உரை

(2358)

ஆய்ந்த அருமறையோன் நான்முகத்தோன்

நன்குறங்கில் வாய்ந்த குழவியாய் வாளரக்கன், - ஏய்ந்த

முடிப்போது மூன்றேழன் றெண்ணினான், ஆர்ந்த

அடிப்போது நங்கட் கரண்.

விளக்க உரை

(2359)

அரணாம் நமக்கென்றும் ஆழி வலவன்,

முரனாள் வலம்சுழிந் த மொய்ம்பன், - சரணாமேல்

ஏதுகதி ஏதுநிலை ஏதுபிறப் பென்னாதே,

ஓதுகதி மாயனையே ஓர்த்து.

விளக்க உரை

(2360)

ஓர்த்த மனத்தராய் ஐந்தடக்கி யாராய்ந்து,

பேர்த்தால் பிறப்பேழும் பேர்க்கலாம், - கார்த்த

விரையார் நறுந்துழாய் வீங்கோத மேனி,

நிரையார மார்வனையே நின்று.

விளக்க உரை

(2361)

நின்றெதி ராய நிரைமணித்தேர் வாணன்தோள்,

ஒன்றியவீ ரைஞ்ஞா றுடன்துணிய - வென்றிலங்கும்

ஆர்படுவான் நேமி அரவணையான் சேவடிக்கே,

நேர்படுவான் தான்முயலும் நெஞ்சு.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain