ஆறாந் திருமொழி

(2332)

அவனே அருவரையால் ஆநிரைகள் காத்தான்,

அவனே யணிமருதம் சாய்த்தான், - அவனே

கலங்காப் பொருநகரம் காட்டுவான் கண்டீர்,

இலங்கா புரமெரித்தான் எய்து.

விளக்க உரை

(2333)

எய்தான் மராமரம் ஏழும் இராமனாய்,

எய்தானம் மான்மறியை ஏந்திழைக்காய், - எய்ததுவும்

தென்னிலங்கைக் கோன்வீழச் சென்று குறளுருவாய்

முன்னிலம்கைக் கொண்டான் முயன்று.

விளக்க உரை

(2334)

முயன்று தொழுநெஞ்சே. மூரிநீர் வேலை,

இயன்றமரத் தாலிலையின் மேலால், - பயின்றங்கோர்

மண்ணலங்கொள் வெள்ளத்து மாயக் குழவியாய்,

தண்ணலங்கல் மாலையான் தாள்.

விளக்க உரை

(2335)

தாளால் சகடம் உதைத்துப் பகடுந்தி, கீளா

மருதிடைபோய்க் கேழலாய், - மீளாது

மண்ணகலம் கீண்டங்கோர் மாதுகந்த மார்வற்கு,

பெண்ணகலம் காதல் பெரிது.

விளக்க உரை

(2336)

பெரிய வரைமார்வில் பேராரம் பூண்டு,

கரிய முகிலிடைமின் போல, - தெரியுங்கால்

பாணொடுங்க வண்டறையும் பங்கயமே, மற்றவன்றன்

நீணெடுங்கண் காட்டும் நிறம்.

விளக்க உரை

(2337)

நிறம்வெளிது செய்து பசிது கரிதென்று,

இறையுருவம் யாமறியோ மெண்ணில், - நிறைவுடைய

நாமங்கை தானும் நலம்புகழ வல்லளே,

பூமங்கை கேள்வன் பொலிவு.

விளக்க உரை

(2338)

பொலிந்திருகண்ட கார்வானில் மின்னேபோல் தோன்றி,

மலிந்து திருவிருந்த மார்வன், - பொலிந்து

கருடன்மேல் கொண்ட கரியான் கழலே,

தெருடன்மேல் கண்டாய் தெளி.

விளக்க உரை

(2339)

தெளிந்த சிலாதலத்தின் மேலிருந்த மந்தி,

அளிந்த கடுவனையே நோக்கி, - விளங்கிய

வெண்மதியம் தாவென்னும் வேங்கடமே, மேலொருநாள்

மண்மதியில் கொண்டுகந்தான் வாழ்வு.

விளக்க உரை

(2340)

வாழும் வகையறிந்தேன் மைபோல் நெடுவரைவாய்,

தாழும் அருவிபோல் தார்கிடப்ப, - சூழும்

திருமா மணிவண்ணன் செங்கண்மால், எங்கள்

பெருமான் அடிசேரப் பெற்று.

விளக்க உரை

(2341)

பெற்றம் பிணைமருதம் பேய்முலை மாச்சகடம்,

முற்றக்காத் தூடுபோ யுண்டுதைத்து, - கற்றுக்

குணிலை விளங்கனிக்குக் கொண்டெறிந்தான், வெற்றிப்

பணிலம்வாய் வைத்துகந்தான் பண்டு.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain