நான்காந் திருமொழி

(534)

தெள்ளி யார்பலர் கைதொழும் தேவனார்

வள்ளல் மாலிருஞ் சோலை மணாளனார்

பள்ளி கொள்ளு மிடத்தடி வொட்டிட

கொள்ளு மாகில்நீ கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(535)

காட்டில் வேங்கடம் கண்ண புரநகர்

வாட்ட மின்றி மகிழ்ந்துறை வாமனன்

ஓட்ட ராவந்தென் கைப்பற்றி தன்னோடும்

கூட்டு மாகில்நீ கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(536)

பூம கன்புகழ் வானவர் போற்றுதற்

காம கன்அணி வாணுதல் தேவகி

மாம கன்மிகு சீர்வசு தேவர்தம்

கோம கன்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(537)

ஆய்ச்சி மார்களு மாயரு மஞ்சிட

பூத்த நீள்கடம் பேறிப் புகப்பாய்ந்து

வாய்த்த காளியன் மேல்நட மாடிய

கூத்த னார்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(538)

மாட மாளிகை சூழ்மது ரைப்பதி

நாடி நந்தெரு வின்நடு வேவந்திட்டு

ஓடை மாமத யானை யுதைத்தவன்

கூடு மாகில்நீ கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(539)

அற்ற வன்மரு தம்முறி யநடை

கற்ற வன்கஞ் சனைவஞ் சனையினால்

செற்ற வன்திக ழும்மது ரைப்பதி

கொற்ற வன்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(540)

அன்றின் னாதன செய்சிசு பாலனும்

நின்ற நீள்மரு தும்மெரு தும்புள்ளும்

வென்றி வேல்விறற் கஞ்சனும் வீழமுன்

கொன்ற வன்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(541)

ஆவ லன்புட யார்தம் மனத்தன்றி

மேவ லன்விரை சூழ்துவ ராபதிக்

காவ லன்கன்று மேய்த்து விளையாடும்

கோவ லன்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(542)

கொண்ட கோலக் குறளுரு வாய்ச்சென்று

பண்டு மாவலி தன்பெரு வேள்வியில்

அண்ட மும்நில னும்அடி யொன்றினால்

கொண்ட வன்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(543)

பழகு நான்மறை யின்பொரு ளாய்மதம்

ஒழுகு வாரண முய்ய வளித்தஎம்

அழக னாரணி யாய்ச்சியர் சிந்தையுள்

குழக னார்வரில் கூடிடு கூடலே

விளக்க உரை

(544)

ஊடல் கூட லுணர்தல் புணர்தலை

நீடு நின்ற நிறைபுக ழாய்ச்சியர்

கூட லைக்குழற் கோதைமுன் கூறிய

பாடல் பத்தும்வல் லார்க்கில்லை பாவமே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain