முதல் திருமொழி

(2282)

திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் * திகழு

மருக்கனணிநிறமுங் கண்டேன்* செருக்கிளரும்

பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கங் கைக்கண்டேன்*

என்னாழி வண்ணன்பா லின்று

விளக்க உரை

(2283)

இன்றே கழல்கண்டேன் ஏழ்பிறப்பும் யானறுத்தேன்,

பொன்தோய் வரைமார்வில் பூந்துழாய், - அன்று

திருக்கண்டு கொண்ட திருமாலே,உன்னை

மருக்கண்டு கொண்டேன் மனம்.

விளக்க உரை

(2284)

மனத்துள்ளான் மாகடல்நீ ருள்ளான், மலராள்

தனத்துள்ளான் தண்டுழாய் மார்பன், - சினத்துச்

செருநர்உகச் செற்றுகந்த தேங்கோத வண்ணன்,

வருநரகம் தீர்க்கும் மருந்து.

விளக்க உரை

(2285)

மருந்தும் பொருளும் அமுதமும் தானே,

திருந்திய செங்கண்மா லாங்கே, - பொருந்தியும்

நின்றுலக முண்டுமிழ்ந்தும் நீரேற்றும் மூவடியால்,

அன்றுலகம் தாயோன் அடி.

விளக்க உரை

(2286)

அடிவண்ணம் தாமரை யன்றுலகம் தாயோன்,

படிவண்ணம் பார்க்கடல்நீர் வண்ணம், - முடிவண்ணம்

ஓராழி வெய்யோ னொளியு மஃதன்றே

ஆராழி கொண்டாற் கழகு.

விளக்க உரை

(2287)

அழகன்றே யாழியாற் காழிநீர் வண்ணம்,

அழகன்றே யண்டம் கடத்தல், - அழகன்றே

அங்கைநீ ரேற்றாற் கலர்மேலோன் கால்கழுவ,

கங்கைநீர் கான்ற கழல்.

விளக்க உரை

(2288)

கழல்தொழுதும் வாநெஞ்சே. கார்கடல்நீர் வேலை,

பொழிலளந்த புள்ளூர்திச் செல்வன், - எழிலளந்தங்

கெண்ணற் கரியானை எப்பொருட்கும் சேயானை,

நண்ணற் கரியானை நாம்.

விளக்க உரை

(2289)

நாமம் பலசொல்லி நாராய ணாவென்று,

நாமங்கை யால்தொழுதும் நன்னெஞ்சே. - வா,மருவி

மண்ணுலக முண்டுமிழ்ந்த வண்டறையும் தண்டுழாய்,

கண்ணனையே காண்கநங் கண்.

விளக்க உரை

(2290)

கண்ணுங் கமலம் கமலமே கைத்தலமும்,

மண்ணளந்த பாதமும் மற்றவையே,- எண்ணில்

கருமா முகில்வண்ணன் கார்கடல்நீர் வண்ணன்,

திருமா மணிவண்ணன் தேசு.

விளக்க உரை

(2291)

தேசும் திறலும் திருவும் உருவமும்,

மாசில் குடிப்பிறப்பும் மற்றவையும் - பேசில்

வலம் புரிந்த வாஞ்சங்கம் கொண்டான்பே ரோத,

நலம்புரிந்து சென்றடையும் நன்கு.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain