பத்தாந் திருமொழி

(2272)

பின்னால் அருநரகம் சேராமல் பேதுறுவீர்,

முன்னால் வணங்க முயல்மினோ, - பன்னூல்

அளந்தானைக் கார்க்கடல்சூழ் ஞாலத்தை, எல்லாம்

அளந்தா னவஞ்சே வடி.

விளக்க உரை

(2273)

அடியால்முன் கஞ்சனைச் செற்று,அமர ரேத்தும்

படியான் கொடிமேல்புள் கொண்டான், - நெடியான்றன்

நாமமே ஏத்துமின்க ளேத்தினால்,தாம்வேண்டும்

காமமே காட்டும் கடிது.

விளக்க உரை

(2274)

கடிது கொடுநரகம் பிற்காலும் செய்கை,

கொடிதென் றதுகூடா முன்னம், - வடிசங்கம்

கொண்டானைக் கூந்தல்வாய் கீண்டானை, கொங்கைநஞ்

சுண்டானை ஏத்துமினோ உற்று.

விளக்க உரை

(2275)

உற்று வணங்கித் தொழுமின், உலகேழும்

முற்றும் விழுங்கும் முகில்வண்ணம், - பற்றிப்

பொருந்தாதான் மார்பிடந்து பூம்பா டகத்துள்

இருந்தானை, ஏத்துமென் நெஞ்சு.

விளக்க உரை

(2276)

என்னெஞ்ச மேயான்என் சென்னியான், தானவனை

வன்னெஞ்சங் கீண்ட மணிவண்ணன், - முன்னம்சேய்

ஊழியா னூழி பெயர்த்தான், உலகேத்தும்

ஆழியான் அத்தியூ ரான்.

விளக்க உரை

(2277)

அத்தியூ ரான்புள்ளை யூர்வான், அணிமணியின்

துத்திசேர் நாகத்தின் மேல்துயில்வான், - மூத்தீ

மறையாவான் மாகடல்நஞ் சுண்டான் றனக்கும்

இறையாவான் எங்கள் பிரான்.

விளக்க உரை

(2278)

எங்கள் பெருமான் இமையோர் தலைமகன்நீ,

செங்க ணெடுமால் திருமார்பா, - பொங்கு

படமூக்கி னாயிரவாய்ப் பாம்பணைமேல் சேர்ந்தாய்,

குடமூக்கில் கோயிலாக் கொண்டு.

விளக்க உரை

(2279)

கொண்டு வளர்க்கக் குழவியாய்த் தான்வளர்ந்தது,

உண்ட துலகேழு முள்ளொடுங்க, - கொண்டு

குடமாடிக் கோவலனாய் மேவி,என் னெஞ்சம்

இடமாகக் கொண்ட இறை.

விளக்க உரை

(2280)

இறையெம் பெருமான் அருளென்று, இமையோர்

முறைநின்று மொய்ம்மலர்கள் தூவ, - அறைகழல

சேவடியான் செங்க ணெடியான், குறளுருவாய்

மாவடிவில் மண்கொண்டான் மால்.

விளக்க உரை

(2281)

மாலே! நெடியோனே! கண்ணனே, விண்ணவர்க்கு

மேலா! வியந்துழாய்க் கண்ணியனே, - மேலால்

விளவின்காய் கன்றினால் வீழ்த்தவனே, என்றன்

அளவன்றால் யானுடைய அன்பு .

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain