மூன்றாந் திருமொழி

(524)

கோழி யழைப்பதன் முன்னம் குடைந்துநீ ராடுவான் போந்தோம்

ஆழியஞ் செல்வ னெழுந்தான் அரவணை மேல்பள்ளி கொண்டாய்

ஏழைமை யாற்றவும் பட்டோம்  இனியென்றும் பொய்கைக்கு வாரோம்

தோழியும் நானும் தொழுதோம் துகிலைப் பணித்தரு ளாயே

விளக்க உரை

(525)

இதுவென் புகுந்ததிங் கந்தோ இப்பொய்கைக் கெவ்வாறு வந்தாய்

மதுவின் துழாய்முடி மாலே மாயனே எங்க ளமுதே

விதியின்மை யாலது மாட்டோம் வித்தகப் பிள்ளாய் விரையேல்

குதிகொண் டரவில் நடித்தாய் குருந்திடைக் கூறை பணியாய்

விளக்க உரை

(526)

எல்லே யீதென்ன இளமை எம்மனை மார்காணி லொட்டார்

பொல்லாங்கீ தென்று கருதாய் பூங்குருந் தேறி யிருத்தி

வில்லாலி லங்கை யழித்தாய்நீ வேண்டிய தெல்லாம் தருவோம்

பல்லாரும் காணாமே போவோம் பட்டைப் பணித்தரு ளாயே

விளக்க உரை

(527)

பரக்க விழித்தெங்கும் நோக்கிப் பலர்குடைந் தாடும் சுனையில்

அரக்கநில் லாகண்ணநீர்கள் அலமரு கின்றவா பாராய்

இரக்கமே லொன்று மிலாதாய் இலங்கை யழித்த பிரானே

குரக்கர சாவதறிந்தோம் குருந்திடைக் கூறை பணியாய்

விளக்க உரை

(528)

காலைக் கதுவிடு கின்ற கயலோடு வாளை விரவி

வேலைப் பிடித்தெந்னை மார்கள் ஓட்டிலென் னவிளை யாட்டோ

கோலச்சிற் றாடை பலவுங் கொண்டுநீ யேறி யிராதே

கோலங் கரிய பிரானே குருந்திடைக் கூறை பணியாய்

விளக்க உரை

(529)

தடத்தவிழ் தாமரைப் பொய்கைத் தாள்களெங் காலைக் கதுவ

விடத்தே ளெறிந்தாலே போல வேதனை யற்றவும் பட்டோம்

குடத்தை யெடுத்தேற விட்டுக் கூத்தாட வல்லஎங் கோவே

படிற்றையெல் லாம்தவிர்ந் தெங்கள் பட்டைப் பணித்தரு ளாயே

விளக்க உரை

(530)

நீரிலே நின்றயர்க் கின்றோம் நீதியல் லாதன செய்தாய்

ஊரகம் சாலவும் சேய்த்தால் ஊழியெல் லாமுணர் வானே

ஆர்வ முனக்கே யுடையோம் அம்மனை மார்காணி லொட்டார்

போர விடாயெங்கள் பட்டைப் பூங்குருந் தேறியி ராதே

விளக்க உரை

(531)

மாமிமார் மக்களே யல்லோம் மற்றுமிங் கெல்லாரும் போந்தார்

தூமலர்க் கண்கள் வளரத் தொல்லையி ராத்துயில் வானே

சேமமே லன்றிது சாலச் சிக்கென நாமிது சொன்னோம்

கோமள ஆயர்கொ ழுந்தே குருந்திடைக் கூறை பணியாய்

விளக்க உரை

(532)

கஞ்சன் வலைவைத்த வன்று காரிரு ளெல்லில் பிழைத்து

நெஞ்சுதுக் கம்செய்யப் போந்தாய் நின்றஇக் கன்னிய ரோமை

அஞ்ச உரப்பாள் அசோதை ஆணாட விட்டிட் டிருக்கும்

வஞ்சகப் பேய்ச்சிபா லுண்ட மசுமையி லீகூறை தாராய்

விளக்க உரை

0533

கன்னிய ரோடெங்கள் நம்பி கரிய பிரான்விளை யாட்டை

பொன்னியல் மாடங்கள் சூழ்ந்த புதுவையர் கோன்பட்டன் கோதை

இன்னிசை யால்சொன்ன மாலை ஈரைந்தும் வல்லவர் தாம்போய்

மன்னிய மாதவ னோடு வைகுந்தம் புக்கிருப் பாரே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain