எட்டாந் திருமொழி

(2252)

இடங்கை வலம்புரிநின் றார்ப்ப, எரிகான்

றடங்கா ரொடுங்குவித்த தாழி, - விடங்காலும்

தீவாய் அரவணைமேல் தோன்றல் திசையளப்பான்,

பூவா ரடிநிமிர்ந்த போது.

விளக்க உரை

(2253)

போதறிந்து வானரங்கள் பூஞ்சுனைபுக்கு, ஆங்கலர்ந்த

போதரிந்து கொண்டேத்தும் போது,உள்ளம் - போது

மணிவேங் கடவன் மலரடிக்கே செல்ல,

அணிவேங் கடவன்பே ராய்ந்து.

விளக்க உரை

(2254)

ஆய்ந்துரைப்ப னாயிரம்பேர் ஆய்நடு வந்திவாய்,

வாய்ந்த மலர்தூவி வைகலும், - ஏய்ந்த

பிறைக்கோட்டுச் செங்கண் கரிவிடுத்த பெம்மான்

இறைக்காட் படத்துணிந்த யான்.

விளக்க உரை

(2255)

யானே தவம் செய்தேன் ஏழ்பிறப்பும் எப்பொழுதும்,

யானே தவமுடையேன் எம்பெருமான், - யானே

இருந்ததமிழ்நன் மாலை இணையடிக்கே சொன்னேன்,

பெருந்தமிழன் நல்லேன் பெரிது.

விளக்க உரை

(2256)

பெருகு மதவேழம் மாப்பிடிக்கி முன்னின்று ,

இருக ணிளமூங்கில் வாங்கி, - அருகிருந்த

தேன்கலந்து நீட்டும் திருவேங் கடம்கண்டீர்,

வான்கலந்த வண்ணன் வரை

விளக்க உரை

(2257)

வரைச்சந்த னக்குழ்ம்பும் வான்கலனும் பட்டும்,

விரைப் பொலிந்த வெண்மல் லிகையும் - நிரைத்துக்கொண்டு

ஆதிக்கண் நின்ற அறிவன் அடியிணையே

ஓதிப் பணிவ தூறும்.

விளக்க உரை

(2258)

உறுங்கண்டாய் நன்னெஞ்சே! உத்தமன்நற் பாதம்,

உறுங்கண்டாய் ஒண்கமலந் தன்னால், - உறுங்கண்டாய்

ஏத்திப் பணிந்தவன் பேர் ஈரைஞ்ஞா றெப்பொழுதும்,

சாற்றி யுரைத்தல் தவம்.

விளக்க உரை

(2259)

தவம்செய்து நான்முகனே பெற்றான், தரணி

நிவர்ந்தளப்ப நீட்டியபொற் பாதம், - சிவந்ததன்

கையனைத்து மாரக் கழுவினான், கங்கைநீர்

பெய்தனைத்துப் பேர்மொழிந்து பின்.

விளக்க உரை

(2260)

பின்னின்று தாயிரப்பக் கேளான், பெரும்பணைத்தோள்

முன்னின்று தானிரப்பாள் மொய்ம்மலராள் - சொல் நின்ற

தோள்நலந்தான் நேரில்லாத் தோன்றல், அவனளந்த

நீணிலந்தான் அத்தனைக்கும் நேர்.

விளக்க உரை

(2261)

நேர்ந்தேன் அடிமை நினைந்தேன் தொண்கமலம்,

ஆர்ந்தேனுன் சேவடிமேல் அன்பாய், - ஆர்ந்த

அடிக்கோலம் கண்டவர்க் கென்கொலோ, முன்னைப்

படிக்கோலம் கண்ட பகல்?

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain