ஆறாந் திருமொழி

(2232)

மதிக்கண்டாய் நெஞ்சே மணிவண்ணன் பாதம்,

மதிக்கண்டாய் மற்றவன் பேர் தன்னை, - மதிக்கண்டாய்

பேராழி நின்று பெயர்ந்து கடல்கடைந்த

நீராழி வண்ணன் நிறம்.

விளக்க உரை

(2233)

நிறங்கரியன் செய்ய நெடுமலராள் மார்வன்,

அறம்பெரிய னார தறிவார்? – மறம்புரிந்த

வாளரக்கன் போல்வானை வானவர்கோன் தானத்து ,

நீளிருக்கைக் குய்த்தான் நெறி.

விளக்க உரை

(2234)

நெறியார் குழற்கற்றை முன்னின்று பின்தாழ்ந்து,

அறியா திளங்கிரியென் றெண்ணி, - பிறியாது

பூங்கொடிகள் வைகும் பொருபுனல் குன்றென்றும்,

வேங்கடமே யாம்விரும்பும் வெற்பு.

விளக்க உரை

(2235)

வெற்பென் றிருஞ்சோலை வேங்கடமென் றிவ்விரண்டும்

நிற்பென்று நீமதிக்கும் நீர்மைபோல், - நிற்பென்

றுளங்கோயி லுள்ளம்வைத் துள்ளினேன், வெள்ளத்

திளங்கோயில் கைவிடேல் என்று.

விளக்க உரை

(2236)

என்றும் மறந்தறியேன் ஏழ்பிறப்பும் எப்பொழுதும்,

நின்று நினைப்பொழியா நீர்மையால், - வென்றி

அடலாழி கொண்ட அறிவனே, இன்பக்

கடலாழி நீயருளிக் காண்.

விளக்க உரை

(2237)

காணக் கழிகாதல் கைமிக்குக் காட்டினால்,

நாணப் படுமென்றால் நாணுமே? - பேணிக்

கருமாலைப் பொன்மேனி காட்டாமுன் காட்டும்,

திருமாலை நாங்கள் திரு.

விளக்க உரை

(2238)

திருமங்கை நின்றருளும் தெய்வம்நா வாழ்த்தும்,

கருமம் கடைப்பிடிமின் கண்டீர், - உரிமையால்

ஏத்தினோம் பாதம் இருந்தடக்கை எந்தைபேர்,

நாற்றிசையும் கேட்டீரே நாம்?

விளக்க உரை

(2239)

நாம்பெற்ற நன்மையும் நாமங்கை நன்னெஞ்சத்து

ஓம்பி யிருந்தெம்மை ஓதுவித்து, - வேம்பின்

பொருள்நீர்மை யாயினும் பொன்னாழி பாடென்று,

அருள்நீர்மை தந்த அருள்.

விளக்க உரை

(2240)

அருள்புரிந்த சிந்தை அடியார்மேல் வைத்து,

பொருள்தெரிந்து காண்குற்ற அப்போது, - இருள்திரிந்து

நோக்கினேன் நோக்கி நினைந்தேன தொண்கமலம்,

ஓக்கினே னென்னையுமங் கோர்ந்து.

விளக்க உரை

(2241)

ஓருருவன் அல்லை ஒளியுருவம் நின்னுருவம்,

ஈருருவன் என்பர் இருநிலத்தோர், ஓருருவம்

ஆதியாம் வண்ணம் அறிந்தார் அவர்கண்டீர்,

நீதியால் மண்காப்பார் நின்று.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain