ஐந்தாந் திருமொழி

(2222)

பொருளால் அமருலகம் புக்கியல லாகாது

அருளா லறமருளு மன்றே, - அருளாலே

மாமறையோர்க் கீந்த மணிவண்ணன் பாதமே,

நீமறவேல் நெஞ்சே நினை.

விளக்க உரை

(2223)

நினைப்பன் திருமாலை நீண்டதோள் காண,

நினைப்பார் பிறப்பொன்றும் நேரார், - மனைப்பால்

பிறந்தார் பிறந்தெய்தும் பேரின்ப மெல்லாம்,

துறந்தார் தொழுதாரத் தோள்.

விளக்க உரை

(2224)

தோளிரண் டெட்டேழும் மூன்று முடியனைத்தும்,

தாளிரண்டும் வீழச் சரந்துரந்தான், - தாளிரண்டும்,

ஆர்தொழுவார் பாதம் அவைதொழுவ தன்றே என்

சீர்கெழுதோள் செய்யும் சிறப்பு?

விளக்க உரை

(2225)

சிறந்தார்க் கெழுதுணையாம் செங்கண்மால் நாமம்,

மறந்தாரை மானிடமா வையேன், அறம்தாங்கும்

மாதவனே யென்னும் மனம்படைத்து, மற்றவன்பேர்

ஓதுவதே நாவினா லுள்ளு.

விளக்க உரை

(2226)

உளதென் றிறுமாவா ருண்டில்லை யென்று,

தளர்தல் அதனருகும் சாரார், - அளவரிய

வேதத்தான் வேங்கடத்தான் விண்ணோர் முடிதோயும்,

பாதத்தான் பாதம் பயின்று.

விளக்க உரை

(2227)

பயின்ற தரங்கம் திருக்கோட்டி, பன்னாள்

பயின்றதுவும் வேங்கடமே பன்னாள், - பயின்ற

தணிதிகழும் சோலை யணிநீர் மலையே

மணிதிகழும் வண்தடக்கை மால்.

விளக்க உரை

(2228)

மாலை யரியுருவன் பாத மலரணிந்து,

காலை தொழுதெழுமின் கைகோலி, - ஞாலம்

அளந்திடந் துண்டுமிழ்ந்த அண்ணலைமற் றல்லால்

உளங்கிடந்த வாற்றா லுணர்ந்து.

விளக்க உரை

(2229)

உணர்ந்தாய் மறைநான்கும் ஓதினாய் நீதி

மணந்தாய் மலர்மகள்தோள் மாலே. - மணந்தாய்போய்

வேயிருஞ் சாரல் வியலிரு ஞாலம்சூழ்,

மாயிருஞ் சோலை மலை.

விளக்க உரை

(2230)

மலையேழும் மாநிலங்க ளேழும் அதிர,

குலைசூழ் குரைகடல்க ளேழும், - முலைசூழ்ந்த

நஞ்சுரத்துப் பெண்ணை நவின்றுண்ட நாவனென்று,

அஞ்சாதென் னெஞ்சே அழை.

விளக்க உரை

(2231)

அழைப்பன் திருமாலை ஆங்கவர்கள் சொன்ன,

பிழைப்பில் பெரும்பெயரே பேசி, - இழைப்பரிய

ஆயவனே யாதவனே என்றவனை யார்முகப்பும்,

மாயவனே என்று மதித்து.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter



 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain