இரண்டாந் திருமொழி

(2192)

கடைநின் றமரர் கழல்தொழுது, நாளும்

இடைநின்ற இன்பத்த ராவர், புடைநின்ற

நீரோத மேனி நெடுமாலே, நின்னடியை

ஆரோத வல்லார் அவர்.

விளக்க உரை

(2193)

அவரிவரென் றில்லை அரவணையான் பாதம்,

எவர்வணங்கி யேத்தாதா ரெண்ணில், பலரும்

செழுங்கதிரோ னெண்மலரோன் கண்ணுதலோன் அன்றே

தொழுந்தகையார் நாளும் தொடர்ந்து.

விளக்க உரை

(2194)

தொடரெடுத்த மால்யானை சூழ்கயம் புக்கஞ்சிப்

படரெடுத்த பைங்கமலம் ¦ கொண்டு,அன் - றிடரடுக்க

ஆழியான் பாதம் பணிந்தன்றே* வானவர்கோன்

பாழிதா னெய்திற்றுப் பண்டு.

விளக்க உரை

(2195)

பண்டிப் பெரும்பதியை யாக்கி பழிபாவம்

கொண்டுஇங்கு வாழ்வாரைக் கூறாதே, - எண்டிசையும்

பேர்த்தகரம் நான்குடையான் பேரோதிப் பேதைகாள்

தீர்த்தகரர் ஆமின் திரிந்து.

விளக்க உரை

(2196)

திரிந்தது வெஞ்சமத்துத் தேர்கடவி, அன்று

பிரிந்தது சீதையைமான் பின்போய், - புரிந்ததுவும்

கண்பள்ளி கொள்ள அழகியதே, நாகத்தின்

தண்பள்ளி கொள்வான் றனக்கு.

விளக்க உரை

(2197)

தனக்கடிமை பட்டது தானறியா னேலும்

மனத்தடைய வைப்பதாம் மாலை, - வனத்திடரை

ஏரியாம் வண்ணம் இயற்று மிதுவல்லால்,

மாரியார் பெய்கிற்பார் மற்று.

விளக்க உரை

(2198)

மற்றா ரியலாவர் வானவர்கோன் மாமலரோன்,

சுற்றும் வணங்கும் தொழிலானை, - ஒற்றைப்

பிறையிருந்த செஞ்சடையான் பிஞ்சென்று, மாலைக்

குறையிரந்து தான்முடித்தான் கொண்டு.

விளக்க உரை

(2199)

கொண்ட துலகம் குறளுருவாய்க் கோளரியாய்,

ஒண்டிற லோன் மார்வத் துகிர்வைத்தது - உண்டதுவும்

தான்கடந்த ஏழுலகே தாமரைக்கண் மாலொருநாள்,

வான்கடந்தான் செய்த வழக்கு.

விளக்க உரை

(2200)

வழக்கன்று கண்டாய் வலிசகடம் செற்றாய்,

வழக்கொன்று நீமதிக்க வேண்டா, - குழக்கன்று

தீவிளவின் காய்க்கெறிந்த தீமை திருமாலே,

பார்விளங்கச் செய்தாய் பழி.

விளக்க உரை

(2201)

பழிபாவம் கையகற்றிப் பல்காலும் நின்னை,

வழிவாழ்வார் வாழ்வராம் மாதோ, - வழுவின்றி

நாரணன்றன் நாமங்கள் நன்குணர்ந்து நன்கேத்தும்,

காரணங்கள் தாமுடையார் தாம்.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain