(734)

பொருந்தார்கை வேல்நுதிபோல் பரல்பாய மெல்லடிகள் குருதி சோர

விரும்பாத கான்விரும்பி வெயிலுறைப்ப வெம்பசிநோய் கூர இன்று

பெரும்பாவி யேன்மகனே போகின்றாய் கேகயர்கோன் மகளாய்ப் பெற்ற

அரும்பாவி சொற்கேட்ட அருவினையேன் எஞ்செய்கேன் அந்தோ யானே.

 

பதவுரை

பொருந்தார் கை வேல் நுதி போல்

-

பகைவர்கள் கையிலேந்தும் கூர்மையான வேலாயுதத்தின் நுனி போன்ற

பரல்

-

பருக்கைக் கற்கள்

பாய

-

(காலில் தைத்து அழுத்தவும்)

மெல் அடிக்கள் குருதி சோர

-

மென்மையான (உனது) பாதங்களினின்று ரத்தம் பெருகவும்

வெயில் உறைப்ப

-

(மேலே) வெயிலுறைக்கவும்

வெம் பசி நோய் கூர

-

(வேண்டியபோது உணவு கிடையாமலே) வெவ்விய பசியாகிய நோய் மிகவும்

பெரும் பாவி யேன் மகனே

-

மஹாபாபியான எனது மைந்தனே!

இன்று

-

இப்பொழுது

விரும்பாத கான் விரும்பி போகின்றாய்

-

(எவரும்) விரும்பாத காட்டை (நான் போகச் சொன்னேனென்பதனாலே) விரும்பி (அவ்விடத்துக்குச் செல்கிறாய்)

கேகயர்கோன் மகள் ஆய்பெற்ற அரும்பாவி

-

கேகயராஜன் பெற்ற மகளான கொடிய பாவியாகிய கைகேயியினுடைய

சொல் கேட்ட அரு வினையேன்யான்

-

வார்த்தையைக் கேட்ட கொடியேனாகிய நான்

அந்தோ! என் செய்கேன்

-

ஐயோ! என்ன செய்வேன்!

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- எப்படிப்பட்ட கல்நெஞ்சினரும் செய்யமாட்டாத ஒருமஹா பாபத்தைச் செய்பவளான ஒரு பாபமூர்த்தியைக் கேகயராஜன் பெண்ணாய்ப் பெற்றான். அவள் வார்த்தையிலே அகப்பட்டுக் கொண்டு நான் பரிஹாரமில்லாததொரு செயலைச் செய்துவிட்டேன். இனி இதற்கு நான் செய்யக்கூடிய பரிஹாரம் ஒன்றுமில்லையே என்று பச்சாத்தாபத்தோடு கூறுகிறபடி. மஹாபாபியான எனக்கு மகனாய் பிறந்தமையாலன்றோ ஸுகுமாரனான நீ இங்ஙனம் மஹா வநத்துக்குச் செல்ல நேர்ந்தது என்பான். பெரும்பாவியேன் மகனே? என்றான். வெம்பசி நோய் கூர = கூர - மிகுதியுணர்த்தும் கூர் என்ற உரிச்சொற் பகுதியினடியாய் பிறந்த செயவெனெச்சம். கேகயர் - கேகய தேசத்திலுள்ளவர்கள்.

 

English Translation

Son! O the terrible sinner that I am! On hearing the sinful words of King Kekaya’s daughter, you departed, desiring the dreaded forest, walking on sharp splinter-rocks as your tender feet bled, suffering pangs of hunger under the scorching Sun. O Hapless me! Alas, what can I do?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain