(733)

வாபோகு வாஇன்னம் வந்தொருகால் கண்டுபோ மலராள் கூந்தல்

வேய்போலு மெழில்தோளி தன்பொருட்டா விடையோன்றன் வில்லைச் செற்றாய்

மாபோகு நெடுங்கானம் வல்வினையேன் மனமுருக்கும் மகனே இன்று

நீபோக என்னெஞ்ச மிருபிளவாய்ப் போகாதே நிற்கு மாறே

 

பதவுரை

வா

-

(சற்று இங்கே) வா

போகு

-

இனிச்செல்வாய்

வா

-

மறுபடியும் இங்குவா

இன்னம் வந்து ஒருகால் கண்டு போ

-

(போம்போது) பின்னையும் ஒரு தரம் வந்து என்னைப் பார்த்துவிட்டுப்போ

மலர் ஆள் கூந்தல்

-

பூக்களை எப்பொழுதும் தரிக்கிற மயிர்முடியை யுடையவளும்

வேய்போலும் எழில் தோளிதன் பொருட்டு ஆ

-

மூங்கில் போன்ற அழகிய தோள்களையுடைய ளுமான பிராட்டியை மணஞ்செய்து கொள்ளுதற்காக

விடையோன் தன் வில்லை செற்றாய்

-

சிவனுடைய வில்லை முறித்தவனே!

வல் வினையேன் மனம் உருக்கும் மகனே

-

மஹாபாபியான எனது மனதை உருகச் செய்கிற மைந்தனே!

இன்று

-

இப்பொழுது

நீ

-

நீ

மா போகு நெடுங்கானம் போக

-

யானைகள் ஸஞ்சரிக்கிற பெரிய காட்டுக்குப் போக

என் நெஞ்சம்

-

எனது மனமானது

இரு பிளவு ஆய் போகாதே நிற்கும் ஆறே

-

இரண்டு பிளப்பாகப் பிளந்து போகாமலே வலியதாய் நிற்குத்தன்மை என்னோ?

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தசரதன் ஸ்ரீராமனை க்ஷணகாலம் காணாவிட்டால் உடனே காண்கைக்காக ஸுமந்த்ரனையிட்டு வரும்படி அழைப்பிப்பன்; பின்பு அவ்விராமனது பின்னழகையும் நடையழகையும் காண்கைக்காக போ என்பன்; பின்னையும் கண்மறையப் போனவாறே ஆற்றாமையால் வா என்பன்; மீண்டும் வந்தவாறே இன்னம் போம்போது ஒருகால் கண்டுபோ என்பன். இப்படி மகனிடத்து அன்பினாலும் அவனது பிரிவை ஆற்றமாட்டாமை யாலாகிய மனச்சுழற்சியாலும் பலமுறை வா என்றும் போ என்றும் மாறிமாறிச் சொல்லி வந்தனனென்க. (மாபோகு) மா என்ற விலங்கின் பொதுப்பெயர், சிறப்பாய் இங்கு யானையைக் குறித்தது. வா போகு வா வின்னம் வந்தொருகால் கண்டுபோ என்பது தசரதன் அறிவுகெட்டுப் புலம்புகிற சமயத்தில் வார்த்தையாதலால் அநந்விதமாய் நிற்கின்ற தென்ப.

 

English Translation

O My Son! Come, come and go, come once more to me and go, my heart melts for you. You broke the great Siva’s bow, and won the hand of slender-armed flower-coiffured Sita. Today you enter the forest where wild elephants roam; would you break my heart as well?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain