(710)

முந்தை நன்முறை யுன்புடை மகளிர் முறைமு றைந்தம் குறங்கிடை யிருத்தி

எந்தை யேஎன்றன் குலப்பெருஞ் சுடரே எழுமு கில்கணத் தெழில்கவ ரேறே

உந்தை யாவன்என் றுரைப்பநின் செங்கேழ் விரலி னும்கடைக் கண்ணினும்

காட்ட நந்தன் பெற்றனன் நல்வினை யில்லா நங்கள் கோன்வசு தேவன்பெற் றிலனே


பதவுரை

அன்புஉடை

-

ப்ரீதியை யுடையவர்களான

முந்தை நல் முறை மகளிர்

-

பரம்பரையாக வருகிற நல்ல உறவு முறையையுடைய பெண்கள்

தம் தம் குறங் கிடை

-

தங்கள் தங்கள் துடைகளிலே

முறை முறை

-

க்ரமம் க்ரமமாக

இருத்தி

-

வைத்துக்கொண்டு

எந்தையே

-

“என் அப்பனே!

என்தன் குலம் பெருசுடரே

-

எங்கள் குலத்துக்குப் பெருத்ததொரு விளக்கானவனே!

எழு முகில் கணந்து

-

(கடலில் நீரை முகந்துகொண்டு) மேலேழுகின்ற மேக ஸமூஹத்தினுடைய

எழில் கவர்

-

அழகைக் கவர்ந்து கொண்ட

ஏறே

-

“ காளைபோன்றவனே!” (என்றிப்படி பலவாறாகத் துதித்து)

உந்தையாவன் என்று உரைப்ப

-

உன் தகப்பனார் யார்? (காட்டு,) என்றவளவிலே

நின்

-

உன்னுடைய

செம்கேழ்விரலினும்

-

சிவந்து சிறந்த விரலினாலும்

கடை கண்ணினும்

-

கடைக்கண்ணாலும்

காட்ட

-

(இன்னார் என் தகப்பனார்  என்று) காட்ட

(அந்தப் பாக்கியத்தை)

நந்தன் பெற்றனன்

-

நந்தகோபர் பெற்றார்;

நல்வினை இல்லா நங்கள் கோன்

-

பாக்யஹீநையான என்னுடைய பர்த்தாவான

வசுதேவன்

-

வஸுதேவர்

பெற்றிலன்

-

(நந்தகோபர் பெற்ற பாக்கியத்தைப்) பெறவில்லை.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்ததென்றால்  உறவினரெல்லாரும் வரிசை வரிசையாக வந்து குழந்தையை எடுத்துத் தம் தம் துடை மீது இட்டுக்கொண்டு, ‘என் நாயனே! என் குலவிளக்கே! என் கண்மணியே! என்றிப்படி பலவாறாகப் புகழ்ந்து கூறி என் செல்வமே! உன் தகப்பனார் யார்? காட்டு பார்ப்போம்! என்று கேட்குமளவில் குழந்தை தன் விரலாலும் தன் கடைக்கண்ணாலும் தன் தந்தையைக் காட்டுவது வழக்கம்; அவ்வாறு ஸ்ரீ க்ருஷ்ணவை கேட்கும்போது பெற்ற தகப்பனாகிய வஸுதேவனைக் காட்டவேண்டியது ப்ராப்தாமாயிருக்கவும் பிறந்தது முதலாக நந்தகோபர் மாளிகையிலேயே வளர்ந்தது பற்றி அந்த நந்நகோபரையன்றி வேறொருவரைத் தந்தையென்றறியாமையால் அவரையே தனக்கு தந்தையாக காட்டினானாக வடுக்கும் என்றெண்ணிய தேவகி அந்தோ! பரம பாக்யஸாலிநியான யசோதையைக் கைபிடித்த பாக்யத்தாலே! “இவன் என் தகப்பன்” என்று விரலாலும் கண்ணாலும் காட்டும்படியான அத்ருஷ்டத்தை நந்தகோபாலன் பெற்றான் பெரும் பாவியான என்னைக் கைபிடித்த கொடுமையாலே வஸுதேவன் இழந்தான். என்று சொல்லி வயிறெரிகிறாள்.

 

English Translation

Kind and well-bred ladies take you on their lap again and again, fondle you saying, “O My Master, O Lamp of our clan, more beautiful than the rain-cloud, O Lion! Show Father, where is Father?”. With your little pink fingers and side glances you show blessed Nanda. Las my hapless husband Vasudev does not enjoy that good fortune.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain