(709)

வடிக்கொ ளஞ்சன மெழுதுசெம் மலர்க்கண் மருவி மேலினி தொன்றினை நோக்கி

முடக்கிச் சேவடி மலர்ச்சிறு கருந்தாள் பொலியு நீர்முகில் குழவியே போல

அடக்கி யாரச்செஞ் சிறுவிர லனைத்தும் அங்கை யோடணைந் தானையிற்

கிடந்த கிடக்கை கண்டிடப் பெற்றில னந்தோ கேச வாகெடு வேன்கெடு வேனே


பதவுரை

வடிகொள்

-

கூர்மையை யுடைத்தாய்

அஞ்சனம் எழுது

-

மையிடப்பெற்றதாய்

செம்மலர்

-

செந்தாமரை மலரை ஒத்ததான

கண்

-

கண்களாலே

மேல் ஒன்றினை

-

மேற்கட்டியிலே தொடங்கவிட்டிருக்கும் கிளி முதலியவற்றில் ஒரு வஸ்துவை

இனிது

-

இனிதாக

மருவி நோக்கி

-

பொருந்தப் பார்த்துக்கொண்டும்

கருதாள்

-

கறுத்தபுறந்தாளை யுடையதும்

மலர்

-

செந்தாமரை மலரையொத்து

சிறு

-

சிறுத்த

சே அடி

-

சிவந்த அகவாயை உடையது மான திருவடிகளை

முடக்கி

-

முடக்கிக் கொண்டும்

நீர் பொழியும்

-

(கழுத்தளவும் பருகின) நீர் விளங்கப்பெற்ற

முகில் குழவி போல

-

மேகக்குட்டிப்போல,

செம்சிறு விரல் அனைத்தும்

-

அழகிய சிறுத்த திருவிரல்களெல்லாவற்றையும்

அம் கையோடு

-

உள்ளங்கையிலே

அடக்கி ஆர

-

அடங்கும் படி

அணைந்து

-

முடக்கிப் பிடித்துக் கொண்டும்

ஆனையின் கிடந்த கிடக்கை

-

ஆனை கிடக்குமாபோலே பள்ளி கொண்டருளுமழகை.

கண்டிட பெற்றிலேன்

-

கண்டு அநுபவிக்கப் பெறாத பாவியானேன்;

அந்தோ

-

ஐயோ!

கேசவா

-

கண்ணபிரானே!

கெடுவேன் கெடுவேன்

-

ஒன்று மநுபவிக்கப்பெறாத பெரும் பாவியானேன்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தாயாயிருந்து தாலாட்டும் பாக்கியத்தை மாத்திரமேயோ நானிழந்ததது? நீ தொட்டிலிற் சாய்ந்திருக்குமழகை ஊர்ப்பெண்களெல்லாரும் திரண்டு வந்து கண்டு களித்துப் போவர்களே; அவர்களில் ஒருத்தியா யிருந்தாகிலும் நான் அவ்வழகைக் காணப்பெற்றேனோ? அக்கேடுமில்லையே! என்கிறாள். குழந்தைகள் தொட்டிலில் கிடக்கும்போது இருக்கக்கூடிய இயல்வைச் சொல்வன மூவடிகளும். குழந்தைகள் தொட்டிலில் அண்ணாந்து பார்த்துக்கொண்டு கிடக்குமாதலால் வேறு நினைவின்றி மேலே உற்றுநோக்குத்தற்காகத் தொட்டிலின் மீது கிளிச்சட்டம் தொங்கவிட்டு வைப்பர்கள்; அதில் மிக அழகான ஒரு வஸ்துவை  உற்றுநோக்கிக் கொண்டு களித்திருத்தல் குழந்தைகளின் இயல்பு; அதனைக் கூறுவது முதலடி. தொட்டிலில் கிடக்கும் விதம் சொல்லுகிறது மேல். மேல்புறம் கறுத்து உட்புறம் சிவந்துள்ள திருவடிகளை முடக்கிக்கொண்டும், கைவிரல்களை முடக்கிக்கொண்டும், ‘மேகக்குட்டி கிடக்கிறதோ! ஆனைக்குட்டி கிடக்கிறதோ!’ என்று விகற்பிக்கலாம்படியாக நீ தொட்டிலில் சாய்ந்திருக்கும் போதை யழகை அநுபவிக்கப் பெறாது இழந்தேனே.

 

English Translation

O Kesava, I must be the worst of all mothers. Alas, I do not have the good fortune of seeing you lie in the cradle like a supine baby elephant, --your sharp lotus-eyes lined with collyrium, your intent gaze fixed on something in the ceiling your bent knees displaying a

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain