அருளிச்செயல்

Roll No அருளிச்செயல் AruLichcheyal Azhvaar who sung Number of pasurams No of Pdf books PDF Download
1 திருப்பல்லாண்டு Thiruppallandu Periyaazhvaar 11 1
2 பெரியாழ்வார் திருமொழி Periyaazvaar Thirumozhi Periyaazhvaar 473 5
3 திருப்பாவை Thiruppavai Aandaal 30 1
4 நாச்சியார் திருமொழி Nachiyar Thirumozhi Aandaal 143 1
5 பெருமாள் திருமொழி Perumal Thirumozhi Kulasekaraazhvaar 105 1
6 திருச்சந்தவிருத்தம் Thiruchanda Virutham Thirumazhisaiyaazhvaar 120 1
7 திருமாலை Thirumaalai Thondaradippodiyaazhvaar 45 1
8 திருப்பள்ளியெழுச்சி Thiruppalliyezucchi Thondaradippodiyaazhvaar 10 1
9 அமலனாதிபிரான் Amalanaathipiraan Thiruppaanaazhvaar 10 1
10 கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு Kanninun Siruthambu Madhurakaviyaazhvaar 11 1
11 பெரிய திருமொழி Periya Thirumozhi Thirumangaiyazhvar 1,084 11
12 திருக்குறுந்தாண்டகம் ThirukkurnthaaNdagam Thirumangaiyazhvar 20 1
13 திருநெடுந்தாண்டகம் ThirunNedunthaaNdagam Thirumangaiyazhvar 30 1
14 முதல் திருவந்தாதி Mudhal Thiruvandhadhi Poigai Azhwar 100 1
15 இரண்டாம் திருவந்தாதி Irandam Thiruvandhadhi BhoothathAzhwar 100 1
16 மூன்றாம் திருவந்தாதி Moondram Thiruvandhadhi Periyazhwar 100 1
17 நான்முகன் திருவந்தாதி Nanmugan Thiruvandhadhi Thirumalisaiazhwar 96 1
18 திருவிருத்தம் Tiruviruttam Nammazhvar 100 1
19 திருவாசிரியம் Thiruvaasiriyam Nammazhvar 7 1
20 பெரிய திருவந்தாதி Periya Thiruvandhadhi Nammazhvar 87 1
21 திருவெழுகூற்றிருக்கை Thiruvezhukurrirukkai Thirumangaiazhvar 1 1
22 சிறிய திருமடல் (40 பகுதிகள்) Siriya Thirumadal Thirumangaiazhvar 40 1
23 பெரிய திருமடல் (78 பகுதிகள்) Periya Thirumadal Thirumangaiazhvar 78 1
24 திருவாய்மொழி Thiruvaaymozhi Nammazhvar 1,102 11
25 இராமாநுச நூற்றந்தாதி Iraamanusa Nurranthaathi Thiruvarangaththamuthanaar 108 1

Dravidaveda

back to top